MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

Informacja RODO

Polityka cookies

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

przetwarzanych przez firmę MADENT SP. Z O.O.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

(1)   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO

(2)   ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest firma MADENT SP. Z O.O. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1, 80-230 Gdańsk, NIP 5840201795, REGON 190514533, – dalej w niniejszej informacji oznaczona w skrócie jako MADENT SP. Z O.O.

Dane kontaktowe:

e-mail rodo@madent.com.pl; tel. (58) 346-02-55

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe klientów, kontrahentów, stron umów, ich pracowników, osób współpracujących na innej podstawie niż stosunek pracy, pełnomocników, osób upoważnionych – są to imiona nazwiska, stanowiska służbowe/pełnione funkcje, oznaczenia firm, dane kontaktowe (telefon, e-mail), dane rejestrowe (pochodzące z publicznych rejestrów KRS NIP REGON VAT), adresowe.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne

przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

(1)     wykonania (realizacji) przez firmę MADENT SP. Z O.O. umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku ewentualnych postępowań reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja); w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

(2)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedane Państwu towary lub usługi; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązek rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO

(3)     wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez firmę MADENT SP. Z O.O. – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO

(4)     przekazywania Państwu informacji o aktualnej ofercie handlowej firmy MADENT SP. Z O.O., składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(5)     stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody.

W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres, w którym będzie istnieć prawna możliwość dochodzenia od Państwa roszczeń np. za niezapłacone towary i usługi, odszkodowawczych

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Potencjalnymi odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być:

(1)   podmioty, które będą świadczyły na rzecz firmy MADENT SP. Z O.O. usługi związane z realizacją zawartej z Państwem umowy (podwykonawcy) np. usługi transportu zakupionych przez Państwa towarów. Podmiotom tym będzie udostępniony wskazany adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu w sprawie realizacji dostawy (zamówienia)

(2)   przedstawiciele firmy MADENT SP. Z O.O., w celu kontaktu w sprawie informacji o aktualnej ofercie handlowej firmy MADENT SP. Z O.O., składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług, bieżącej obsługi sprzedaży

(3)   podmioty świadczące na rzecz firmy MADENT SP. Z O.O. usługi wspomagające funkcjonowanie firmy, przykładowo: księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie, hostingowe, ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów na (np. zwroty zaliczek, nadpłat)

Uprawnienia w związku z danymi osobowymi

W zakresie dotyczącym Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od firmy MADENT SP. Z O.O.:

(1)    dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że firma MADENT SP. Z O.O. przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO

(2)    sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych

(3)    usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków

a)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane

b)      udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwa cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (6 ust. 1 pkt a RODO)

c)      wniesiony został przez Państwa sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a firma MADENT SP. Z O.O. nie ma nadrzędnie prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;

d)     Państwa dane były przetwarzane przez firmę MADENT SP. Z O.O. niezgodnie z prawem;

e)      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez firmę MADENT SP. Z O.O. z nałożonego na firmę MADENT SP. Z O.O. obowiązku prawnego.

Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(4)   ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy firma MADENT SP. Z O.O. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie firmy MADENT SP. Z O.O. są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu

(5)   W szczególnej sytuacji przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes firmy MADENT SP. Z O.O. (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, firma MADENT SP. Z O.O. nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest prawnie uzasadnionym interesem firmy MADENT SP. Z O.O. (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu – wówczas firma MADENT SP. Z O.O. jest zobowiązania do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Państwa udzielona, wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody.

(6)   Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

(7)   W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Opisane wyżej żądania i oświadczenia mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się z firmą MADENT SP. Z O.O. na wskazane wyżej dane kontaktowe, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

Skarga do organu nadzoru

Jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie przez firmę MADENT SP. Z O.O. podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność zgody

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie wynika z ustawy, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności oznaczenia strony umowy (kupującego) oraz z konieczności jej należytego wykonania przez firmę MADENT SP. Z O.O. i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia sprawną realizację umowy, w tym realizację dostawy zakupionych towarów, przesyłanie faktur drogą elektroniczną, komunikacji w przypadku rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

W przypadku natomiast zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, brak takiej zgody skutkuje tym, że firma MADENT SP. Z O.O. nie będzie się z Państwem kontaktowała. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą/kurierem na wskazany adres.

 Promocje