MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


Kara za nieprawidłowo wystawioną receptę

Jeśli lekarz, lekarz dentysta wystawi nieprawidłowo receptę refundowaną zapłaci karę w wysokości 200 złotych. Sankcja dotyczy nieprawidłowo wystawionej recepty a nie każdego ujawnionego na niej błędu – wyjaśnia NFZ na swojej stronie internetowej.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

Wskazana w § 9 umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych sankcja prawna z tytułu nieprawidłowo wystawionej recepty, nakładająca na osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 200 zł, dotyczy błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu.

Rozpatrywanie zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczących kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej, o których mowa w Zarządzeniu Nr 47/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lipca 2005 r., stosowane będą przepisy analogiczne do wskazanych w art. 160 i art. 161 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w stosunku do świadczeniodawców oraz przepisy art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696 z późn. zm.) w stosunku do osób uprawnionych posiadających umowę, o której mowa w art. 48 tej ustawy.

Jak wystawić receptę by uniknąć kary?

Pieczątka nagłówkowa na recepcie wystawionej na leki refundowane musi zawierać

Dane dotyczące osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy u którego osoba uprawniona wykonuje zawód.

Nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Numer telefonu. Identyfikator, stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

Dane osoby uprawnionej.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Recepta musi być czytelna a wszystkie pieczątki wyraźnie odbite.

www.dentonet.pl

 Promocje