MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

Informacja RODO

Polityka cookies

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


SKARBÓWKA KONTROLUJE LEKARZY

 

W ostatnim okresie nasiliły się kontrole skarbowe wobec lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki. Organy podatkowe żądają w ramach kontroli różnego rodzaju informacji, m. in. danych osobowych pacjentów, określenia rodzaju wykonywanych zabiegów ze wskazaniem zużytych materiałów - informuje Naczelna Izba Lekarska.

Czy urząd skarbowy ma prawo zadawać takie pytania lekarzowi dentyście?

Jeśli chodzi o sprawę danych osobowych pacjentów to zdecydowanie nie. Jak czytamy w opinii prawnej. Tajemnica zawodowa jest jednym z elementów na którym bazuje wykonywanie zawodu lekarza. Zgodnie z art. 40. ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, które zostały uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. Przepis wskazuje jednoznacznie, że zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi obowiązek a nie – prawo osoby wykonującej zawód lekarza, lekarza dentysty. Zakres tajemnicy lekarskiej jest szeroki, a wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu tej tajemnicy powinny być rozstrzygane na rzecz uznania informacji za objęte tajemnicą. Tajemnica zawodowa nie jest ustanowiona w interesie osoby wykonującej dany zawód, lecz w interesie osoby korzystającej z jej usług.

Tajemnicą lekarską są objęte również wiadomości niezwiązane bezpośrednio ze stanem zdrowia pacjenta z którymi lekarz zapoznał się przy wykonywaniu zawodu,  w tym informacje dotyczące działalności pacjenta czy jego stanu majątkowego. Ugruntowanym jest również pogląd że tajemnicą zawodową jest objęta sama informacja że dana osoba korzysta z pomocy lekarza. Należy także przypomnieć, że lekarze w swoim postępowaniu muszą kierować się wskazaniami Kodeksu Etyki Lekarskiej, który w art. 23 kodeksu mówi "Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi"  - wyjaśnia radca prawny Michał Kozik.

Czy urząd skarbowy może żądać danych dotyczących określenia rodzaju wykonywanych zabiegów ze wskazaniem zużytych materiałów?

 - podstawą prawną żądania od podatnika wyjaśnień w tym również pisemnych jest artykuł 287 Ordynacji Podatkowej. Podatnik powinien wystąpić do kontrolującego o przedstawienie żądania na piśmie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem w jakim cele dane te są potrzebne kontrolującemu.

 - przepis art. 287 nie precyzuje jakich wyjaśnień może oczekiwać organ wykonujący kontrolę. Zakres wyjaśnień nie może jednak obejmować żądania, aby podatnik sporządził, zestawienia, wykazy, obliczenia itp. Jeśli organ kontrolujący zażąda wykazów i zastawień podatnik może odmówić ich sporządzenia.

W sytuacji, kiedy organ kontrolujący oczekuje od lekarza dentysty podania ilości i kosztów materiałów użytych do zabiegów, lekarz dentysta powinien sporządzić taki wykaz w takim zakresie w jakim jest to możliwe. Pani Jolanta Małmyga proponuje następującą odpowiedź: ceny zabiegów są ustalone w cenniku i są to ceny szacunkowe dla typowego zabiegu. Cena usługi stomatologicznej to nie tylko zakup materiału,, składa się na nią koszt bezpośredni i pośredni(koszt użytych materiałów, środków opatrunkowych, narzędzi, koszt pracy lekarza, czynsz prąd, koszt sterylizacji).

Należy także zwrócić uwagę, że organ kontroli podatkowej pyta o materiały używane do najczęściej wykonywanych zabiegów, chodzi zatem o pewną uśrednioną ilość przy najbardziej typowych czynnościach wykonywanych w praktyce dentystycznej prowadzonej przez kontrolowanego. Należy zatem wykluczyć zabiegi nietypowe i nietypowych pacjentów i wówczas da się wskazać organowi podatkowemu orientacyjną ilość materiałów dentystycznych, które są potrzebne do wykonywania danej procedury. Przesyłając organowi podatkowemu wypełnioną kartę informacyjną należy w pozycji tabeli zatytułowanej „Uwagi” wyraźnie wskazać, że nie jest prowadzona bieżąca ewidencja ilości materiałów dentystycznych, używanych do poszczególnych zabiegów, ponieważ przepisy nie nakładają na lekarzy dentystów takiego obowiązku. W związku z tym dane przedstawione w tabeli dotyczą typowego zabiegu i są danymi orientacyjnymi – radzi radca prawny Michał Kozik.

www.dentonet.pl

 Promocje