MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

Informacja RODO

Polityka coockies

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


Jakie zmiany dla lekarzy dentystów szykuje resort zdrowia ?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt zmian w ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty. Najważniejszą zmianą, jaką przygotował dla przyszłych medyków resort zdrowia jest powrót stażu podyplomowego. Swoje stanowisko w tej sprawie przygotowała już także Naczelna Rada Lekarska.

 

Projekt zmian w ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Najważniejszym punktem jest przywrócenie dla przyszłych medyków obowiązkowego stażu podyplomowego. Ma on odbywać się pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty, a w przypadku dentystów – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Przypomnijmy, że staże podyplomowe dla lekarzy oraz dentystów zlikwidowano w 2011 r. – Samorząd lekarski w pełni akceptuje propozycję utrzymania instytucji stażu podyplomowego, uważając, że jest to niezbędny etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że samorząd lekarski od początku był przeciwny likwidowaniu stażu podyplomowego, a w ostatnim czasie – kierując się troską o pacjentów oraz osób kształcących się na uczelniach medycznych – nasilił apele do władz państwowych odpowiedzialnych za kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów o wycofanie się z decyzji o likwidacji stażu podyplomowego. Staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia należytego poziomu kształcenia lekarzy oraz lekarzy dentystów i służy właściwemu przygotowaniu tych osób do samodzielnego wykonywania zawodu. Staż podyplomowy stanowi przy tym niezbędne uzupełnienie wiedzy i umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów – poinformowała NRL w swoim stanowisku odnośnie projektu.

Kolejną ważną zmianą zaproponowaną przez ministerstwo jest przyznawanie absolwentom studiów medycznych prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu podyplomowego. Jednak zapis, że prawo będzie przyznawane „na okres trwania i w celu odbycia stażu podyplomowego” wzbudza wątpliwości środowiska. – Przepis ten nie określa, jak czynił to dotychczasowy art. 5 ust. 7 ustawy, że prawo to ograniczone jest terminem 5 lat. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przepis powinien zostać dookreślony, ponieważ zaproponowany w projekcie ustawy zapis o przyznawaniu prawa wykonywania zawodu „na okres trwania stażu” może być odczytany albo jako przyznanie prawa wykonywania zawodu jedynie na przewidziany dla stażu okres 13 miesięcy dla lekarzy czy 12 miesięcy dla lekarzy dentystów, albo jako przyznanie go praktycznie bezterminowo, czyli na okres do faktycznego zakończenia stażu przez daną osobę. Żadne z tych rozwiązań nie jest przy tym właściwe – podkreśliła NRL.

Naczelna Rada Lekarska domaga się doprecyzowania trybu, w jakim lekarz lub lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego nabywa po jego ukończeniu pełne prawo wykonywania zawodu. – W ocenie Prezydium NRL, po ukończeniu przez lekarza stażu podyplomowego i złożeniu z wynikiem pozytywnym LEK i LDEK konieczne jest ponowne podjęcie przez właściwą okręgową radę lekarską decyzji o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza po uprzedniej weryfikacji spełnienia przez lekarza wszystkich wymogów, w tym ukończenia stażu i pozytywnego wyniku LEK czy LDEK – oceniono w stanowisku.

Zastrzeżenia samorządu lekarskiego wzbudziło jeszcze kilka kwestii proponowanej ustawy. Jest to m.in. uchylenie zapisu wskazującego, że lekarz stażysta nie jest uprawniony do wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. NRL proponuje również, aby do LEK i LDEK mogły przystępować dopiero osoby posiadające dyplom lekarza, lekarza dentysty albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim czy lekarsko-dentystycznym.

Rada popiera natomiast zmiany dotyczące egzaminów z języka polskiego, a w szczególności – możliwość wykazania znajomości języka polskiego także poprzez przedstawienie innego dokumentu niż zaświadczenie o zdaniu egzaminu organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską. – Mając jednak na uwadze, że weryfikacja umiejętności językowych osób, które będą wykonywały w Polsce świadczenia zdrowotne jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa osób leczonych, Prezydium postuluje, aby na przyszłej liście dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego znalazł się jedynie dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu maturalnego w języku polskim – podsumowano.

źródło: www.dentonet.pl

 Promocje